Hyperlogy nâng cấp Hệ thống phần mềm Đăng ký kinh doanh Quốc gia cho UNIDO

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia, tài trợ bởi UNIDO, trên cơ sở hợp nhất dữ liệu rời rạc từ 63 địa phương trên cả nước, đến hết năm 2010, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thiện, trở thành kho dữ liệu chứa đựng thông tin của hơn 800 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và là hợp phần cốt lõi của Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hyperlogy nâng cấp phần mềm Hệ thống Đăng ký kinh doanh Quốc gia

Việc cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực ở 63 tỉnh/thành phố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hoạt động kết nối, chia sẻ, đối soát thường xuyên với Cơ sở dữ liệu của ngành thuế cho phép nắm bắt được thông tin cập nhật hàng ngày về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên cả nước (bao gồm doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động), đồng thời, là cơ sở để thực hiện hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong một quy trình đăng ký doanh nghiệp duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí gia nhập thị trường.

Bên cạnh việc phục vụ công tác quản lý nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng đã được chú trọng khai thác vì mục tiêu minh bạch hóa môi trường kinh doanh.Theo đó, mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu đều có thể tiếp cận khối thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp thông qua dịch vụ cung cấp thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; qua đó, tăng cường sự giám sát của xã hội, bên thứ ba đối với hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên cơ sở cạnh tranh công bằng, lành mạnh.

Nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Sau 5 năm triển khai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò quan trọng là một trong những cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạch định chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Trong năm vừa qua, trên cơ sở khuôn khổ pháp lý mới về đầu tư và doanh nghiệp, mà cụ thể là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hyperlogy nâng cấp phần mềm Hệ thống Đăng ký kinh doanh Quốc gia

Để đáp ứng các quy định mới trên dẫn tới thay đổi lớn về các quy trình và chức năng của Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy Hyperlogy đã phối hợp cùng với Bộ KH&ĐT tiến hành nâng cấp thành công Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia phiên bản 2.0.

Những điểm nổi bật trong lần nâng cấp phiên bản hệ thống lên 2.0 để đáp ứng toàn bộ các thay đổi về nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014, các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật, thông tư liên tịch giữa 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, bao gồm những chức năng sau:

  • Thu thập, chuyển đổi và đồng bộ toàn bộ dữ liệu các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước hoạt động theo Giấy chứng nhận Đầu tư vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; tổ chức tín dụng và doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể được tiến hành đăng ký cấp mới/thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh thông qua hệ thống đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.
  • Phối hợp với ngành thuế nâng cấp hệ thống để giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc
  • Bổ sung quy trình đăng ký mẫu dấu trên hệ thống
  • Các sửa đổi liên quan đến nhiều quy trình như: nhiều hơn 01 đại diện pháp luật, bỏ thông tin vốn pháp định. vv…

UNIDO United Nations Industrial Development Organization – Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc  là đơn vị tài trợ cho Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia, theo đánh giá của UNIDO, chương trình tài trợ này là một trong những chương trình thành công nhất của UNIDO về cải cách thủ tục hành chính trên thế giới.

Bài viết có tham khảo thông tin từ Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia – Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.