Xây dựng hệ thống quản lý tên miền quốc gia .vn cho Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC

Hyperlogy đã xây dựng thành công hệ thống quản lý tên miền dựa trên chuẩn EPP cho VNNIC, đây là hệ thống đầu tiên ở Việt Nam sử dụng EPP, nó giúp người sử dụng có thể đăng ký tên miền trực tuyến trên mạng Internet.

Phạm vi triển khai: Dự án triển khai tập trung và sẵn sàng cho các Nhà đăng ký kết nối tới thông qua giao thức EPP, quản lý toàn bộ tên miền .vn.

Đơn vị khai thác và vận hành hệ thống: Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC)

Ứng dụng phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Java, kiến trúc J2EE kết hợp Spring. Hệ thống triển khai trên Websphere Application Server Network Deployment phiên bản 7.0, cơ sở dữ liệu Oracle 11g chạy RAC, toàn bộ hệ thống được chạy song hành ở tất cả các lớp (Web, Application Server và Database Server), ngoài hệ thống chính tại Hà Nội, một hệ thống dự phòng tương tự cũng được đặt tại TP Hồ Chí Minh đảm bảo dự phòng nóng.