Theo dõi và báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu có hoạt động như bạn mong đợi và có phát sinh vấn đề gì bất thường không?

Dịch vụ theo dõi và báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở dữ liệu sẽ định kỳ cung cấp cho khách hàng báo cáo tổng hợp của cơ sở dữ liệu. Báo cáo bao gồm:

  • Các số liệu thống kê theo thời gian, có tính quá trình như nhóm biểu đồ về mức độ sử dụng tài nguyên, tình trạng tài nguyên hệ thống, tình trạng, kích cỡ tất cả các bản backup phát sinh trong kỳ, các vấn đề phát sinh cũng như các vấn đề lưu ý, ..
  • Các chỉ số có tính thời điểm điểm hình như hiệu năng, chỉ số hoạt động, các câu lệnh chiếm tải, các tài khoản có quyền mạnh, các khuyến cáo đối với cơ sở dữ liệu, ..

Dịch vụ này cho phép bạn nhìn rõ hơn bức tranh tổng thể và các vấn đề bất thường của cơ sở dữ liệu trong mỗi kỳ hoạt động.

Tuyển dụng

Tin tức