Hỗ trợ kỹ thuật và sửa lỗi cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của bạn có vấn đề bất thường, lỗi hoặc các vấn đề phát sinh cần hỗ trợ trong quá trình hoạt động kinh doanh và tăng trưởng dữ liệu?

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi giúp khách hàng có giải pháp phù hợp và nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh của cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro và tác động tới cơ sở dữ liệu. Dịch vụ này bao gồm:
1. Hỗ trợ các vấn đề bất thường, lỗi cơ sở dữ liệu qua email, điện thoại, từ xa, trực tiếp.
2. Thực hiện nâng cấp các bản vá khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu.
3. Hỗ trợ các vấn đề phát sinh về cơ sở dữ liệu trong quá trình vận hành.

Tuyển dụng

Tin tức