Dịch vụ bảo mật cơ sở dữ liệu

Xét trên khía cạnh an ninh hệ thống, cơ sở dữ liệu là thành phần dễ bị tổn thương và nếu bị tấn công thì hậu quả thường rất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, công tác phân quyền, kiểm toán không chặt chẽ đối với cơ sở dữ liệu nhiều người truy cập cũng hàm chứa nhiều rủi ro đến tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu.

Dịch vụ bảo mật cơ sở dữ liệu của chúng tôi giúp bạn kiện toàn các vấn đề bảo mật đối với cơ sở dữ liệu và đưa ra các biện pháp giúp phòng ngừa các lỗ hổng an ninh một cách hiệu quả.

Tuyển dụng

Tin tức