Hyperlogy triển khai thành công gói thầu thuộc dự án “Phát triển hệ thống mạng CNTT tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”

Dự án “Phát triển hệ thống mạng CNTT tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện” là dự án trọng điểm phát triển và hiện đại hoá hệ thống CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Gói thầu gồm các hạng mục quan trọng: nâng cấp hệ thống mạng và bảo mật, nâng cấp hệ thống CSDL chính, thiết lập hệ thống CSDL báo cáo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Các công việc đã được Hyperlogy triển khai theo đúng tiến độ và chất lượng vượt trội.

Hệ thống CSDL chính của PTI gồm các cụm máy chủ Oracle chạy song hành (RAC), đặt tại hai Trung tâm dữ liệu dự phòng cho nhau, đồng bộ theo thời gian thực với dung lượng dữ liệu phát sinh hàng ngày trên 400GB. Phương án thực hiện cài đặt, chuyển đổi và nâng cấp hệ thống CSDL chính sang máy chủ mới, hệ điều hành mới mà không gây gián đoạn hệ thống cơ sở dữ liệu, không ảnh hướng tới hệ thống dịch vụ, trong suốt với người dùng, đảm bảo liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành được đánh giá rất cao.

Hệ thống sau khi nâng cấp có tốc độ cải thiện vượt trội sự mong đợi của người sử dụng và đội ngũ chuyên gia công nghệ thống tin cũng như lãnh đạo của PTI, đặc biệt hệ thống tổng hợp báo cáo đã tăng tốc hơn 40 lần, trước đây cần khoảng thời gian hơn 2 giờ để hoàn thành, nay chỉ còn 3 phút.

Hệ thống mạng được tái cấu trúc với kiến trúc đảm bảo tính dự phòng cao, bảo mật nhiều mức, nhiều lớp nhưng lại linh hoạt, mềm dẻo, thuận tiện cho công tác vận hành khai thác và quản trị hệ thống.