Lương ngoài giờ

  • 47% người lao động không được trả lương làm ngoài giờ

    Theo một cuộc khảo sát năm 2016 của Jobstreet.com Việt Nam, có hơn 47% người lao động trong tổng số 5.500 người tham gia khảo sát không được trả lương làm thêm giờ. Trong một cuộc khảo sát tương tự năm 2015, gần 80% lao động phải làm thêm giờ, trong đó chỉ có 43%

    Read More
  • Hyperlogy – Nói không với “tăng ca free”

    Theo kết quả khảo sát thực hiện bởi Jobstreet năm 2016, tại Việt Nam có tới 47% người lao động không được trả lương làm ngoài giờ. Ở một số lĩnh vực lao động giản đơn, sản phẩm được tạo ra có thể đo đếm được và thường tuyến tính với thời gian làm việc, nên

    Read More